Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Mieczysława Karłowicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku:  https://muzyczna.przeworsk.pl 

Daty publikacji i aktualizacji: 

Data publikacji strony internetowej: 07.02.2019 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: —– 
 

Status pod względem zgodności z ustawą: 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych gdyż przedstawiają nagrania treści niemożliwych do przedstawienia w sposób tekstowy lub w języku migowym. 

– nie wszystkie zdjęcia z wydarzeń posiadają pełne opisy, ponieważ nie stanowią one istotnej treści. Ważne informacje zawsze zawierane są w tekście poprzedzającym opublikowane fotografie. 

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w formie skanów lub plików Word i PDF z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do publikacji informacji. 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności: 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 05.10.2020 

Metoda przygotowania oświadczenia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: —- 

Skróty klawiszowe: 

– TAB – przejście do kolejnego elementu, 

– SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu. 

Informacje dodatkowe: 

– podwyższony kontrast, 

– możliwość powiększania liter, 

– podświetlane linki, 

– podświetlane nagłówki, 

– jasne tło, 

– możliwość powiększania szablonu, 

Informacje na temat procedury: 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: 

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 
im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku 
ul. Krakowska 20, 37-200 Przeworsk 

tel/fax (016) 648-71-86 
e-mail: psmprzeworsk@poczta.onet.pl 
lub https://muzyczna.przeworsk.pl