Procedury funkcjonowania szkoły w nadchodzącym roku szkolnym.

Procedury funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku w czasie występowania zagrożenia zarażenia wirusem SARS COV-2.

na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 sierpnia 2020 r.

 • Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do zachowania szczególnych zasad higieny i środków ostrożności w celu uniknięcia zarażania wirusem SARS COV-2.
 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Po wejściu do szkoły odbywać się będzie obowiązkowy pomiar temperatury ciała. Osoby ze wskazaniem termometru  37.2° C bądź wyżej, nie będą wpuszczane do budynku.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Rodzice bądź opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 rodzic lub opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
  4. rodzice lub opiekunowie stosują maseczki ochronne osłaniające nos i usta.
 • Wszystkie osoby po wejściu do budynku szkoły obowiązuje stosowanie maseczek w celu zakrycia nosa i ust. Uczniowie i nauczyciele mogą przebywać bez maseczek jedynie w salach lekcyjnych oraz w pokoju nauczycielskim.
 • Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Wprowadza się ograniczenie osób przebierających się w tym samym czasie w szatni do 4.
 • Uczniowie oczekują na zajęcia w bezpośredniej bliskości  klas, w których te zajęcia będą prowadzone z zachowaniem dystansu 1,5 m od innych osób.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce.
 • W czasie każdej przerwy sale lekcyjne powinny zostać przewietrzone.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 •  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Po zaobserwowaniu przez pracownika szkoły u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje się ucznia w wydzielonym w szkole pomieszczeniu izolacyjnym, w którym pod opieką pracownika szkoły pozostaje do czasu przybycia do szkoły rodzica lub opiekuna. Pomieszczenie izolacyjne znajduje się w sali nr 2.
 • Nauczyciel w klasach organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • Podczas realizacji zajęć,  w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
 • Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach należy czyścić lub dezynfekować.
 • Nie należy podawać ręki na powitanie i pożegnanie.